Dr. betty l. mitchell, founder & President

taydra jackson, cfo

kathy ervin, ProgramS

juanita goddard, secretary

Paulette glover, PRAYER & INSPIRATION

770-366-8257